Our Children Our Future 2012 //

About Proposition 38 - Chinese, Korean and Vietnamese

Chinese

提案38是唯一一項通過投票決定的教育計畫,因為它保證新的教育經費直接分配至當地的每一所學校,用於恢復費用削減的問題。 儘管不是投資我們學校,但雙方政治領導人一直在削減經費。自2008年以來 ,他們已削減學校預算200億美元,解雇了四萬多名教育工作者。而目前,加利福利亞洲擁有全國最大的班級規模。

正因如此,才提出了提案38,並且該提案得到了加利福利亞洲PTA,各學區,教育宣導者和發展專案部門的支持。

我們相信,孩子們應接受更高品質的教育。

今年,提案38為學校籌集了100億美元資金,將其投入至連薩克拉門托政府官員都無權動用的安全信託基金,並為每所公立學校的每名學生均勻地分配資金。

我們將邀請加州各地不同背景和政治背景的居民參與這項活動,為孩子的教育事業做出一次真實性和變革性相結合的最終投資。如果您想加入,


Korean

개정안 38조는 투표 대상이 되는 안 중 유일한 교육 관련 안으로서 새로이 조성된 교육 자금이 모든 지역의 학교로 직접 전달되어 삭감되었던 교육비를 보충하는데 사용되도록 하는 안입니다.

양당의 정치 지도자들은 학교에 투자하기는커녕 오히려 교육비를 삭감했습니다. 2008년 이후 정치가들은 학교 예산에서 200억 달러를 삭감했습니다. 삭감된 예산으로 인해 40,000명이 넘는 교육자가 해고되었고, 캘리포니아의 교실은 현재 미국에서 가장 많은 수의 학생이 함께 공부하는 최대의 교실이 되었습니다.

이 때문에 캘리포니아주의 PTA, 학구, 교육 주창자 및 발전 사업(Advancement Project)가 개정안 38조를 창안하고 지지하게 되었습니다.

우리의 아이들은 더 나은 것을 제공받을 권리가 있습니다.

개정안 38조는 학교에 대한 지원을 매년 100억 달러씩 증가시키고, 이 금액을 새크라멘토의 정치가가 손댈 수 없는 안전한 신탁기금으로 만들어, 모든 공립학교의 각 학생에게 고르게 배분한다는 안건입니다.

분야, 배경, 정치적 성향을 막론하고 모든 캘리포니아 사람들에게 최종적으로 아이들의 교육에 변화를 일으킬 수 있는 실제적인 투자가 이루어지도록 하는 이 캠페인에 동참하도록 초대합니다.


Vietnamese

Dự luật 38 là sáng kiến giáo dục duy nhất được đưa vào lá phiếu bởi vì nó đảm bảo rằng những đồng đô-la mới dành cho giáo dục sẽ được chuyển thẳng đến tất cả các trường học địa phương, và phải được sử dụng để khôi phục lại việc cắt giảm.

Thay vì đầu tư vào các trường học của chúng ta, các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai đảng phái lại vẫn tiếp tục cắt giảm thêm. Kể từ năm 2008, họ đã cắt giảm ngân sách dành cho các trường học lên đến 20 tỷ đô-la. Hơn 40.000 nhân viên ngành giáo dục đã phải tạm thời thôi việc, và California hiện nay có quy mô mỗi lớp học lớn nhất trong cả nước.

Chính vì điều này, Dự luật 38 đã được soạn thảo ra và được xác nhận bởi Hội Phụ huynh và Giáo viên (Parent - Teacher Association, PTA) Tiểu bang California, các học khu, những người ủng hộ giáo dục, và Dự án Advancement (Vì Sự Tiến Bộ).

Chúng ta tin rằng con em của mình xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp hơn.

Dự luật 38 sẽ huy động 10 tỷ đô-la mỗi năm cho các trường học, đưa khoản tiền này vào một quỹ ủy thác an toàn mà các chính trị gia Sacramento không thể can thiệp gì được, đồng thời phân bổ khoản tiền trên đến mọi trường học công một cách đồng đều cho từng trẻ em.

Chúng tôi kính mời toàn bộ cư dân California đến từ tất cả các bộ phận của tiểu bang, với mọi nguồn gốc, thuộc mọi đảng phái chính trị, để tham gia vào chiến dịch này nhằm thực hiện việc đầu tư thực sự, mang lại những thay đổi có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục cho con em của chúng ta.

I would like to receive
updates about Prop 38.

           
Get Updates
 

Get the numbers

See how much new money your local school would receive

BENEFITS CALCULATOR